Inhabitants

в търсене на по-добра среда

приоритетна ос

ОТПАДЪЦИ

в търсене на по-добра среда

Какво се случва със зелените и градински отпадъци от поддръжка на градските паркове и градини, както и с
хранителните отпадъци от търговски обекти и домакинства? Компостират се. Но само там, където общината е построила компостираща инсталация.

Помогнахме на 98 общини при изграждането на нови компостиращи инсталации

Компостирането е процес на аеробно разграждане на биомасата под въздействието на бактерии, гъбички и други микроорганизми и при наличието на достатъчно количество кислород, влага и подходяща температура. Крайният продукт от процеса е хумусоподобен материал, наречен компост, който може да се използва като почвен подобрител, съдържащ органични вещества и микроелементи.

Процесът на разграждане и след това на узряване на компоста трае около 21 седмици.

Пречиствателната станция в Пловдив получи последните технологични новости в областта на пречистването. Не само пречиства отпадъчните води, но и произвежда биогаз и електричество за собствени нужди. Така се минимизират производствените разходи, което рефлектира върху ценообразуването.