Inhabitants

в търсене на по-добра среда

приоритетна ос

Натура 2000
и биоразнообразие

в търсене на по-добра среда

Подкрепихме мерки за подобряване на природозащитното
състояние на животински видове и хабитати.

Дуранкулашкото езеро и Шабленското езеро са защитени местности, с цел опазване на застрашени видове водолюбиви птици. Те са от ключово значение за застрашената червеногуша гъска, като през зимата почти цялата й световна популация пребивава тук.

През различните части на годината двете езера са местообитания за близо 20 световно застрашени вида птици.

Пет вида растения се срещат единствено тук от територията на целия Балкански полуостров. Други 27 вида растения са с важна международна и национална
консервационна значимост.

Чрез дейностите по проекта по ОПОС 2014-2020 г., изпълняван от
РИОСВ – Бургас, ще се увеличи хидравличният капацитет на
отточния канал „Вая – Черно море”. Това ще намали хидравличния
натиск върху езерото, в резултат на което ще се балансира
солевият му състав и ще се подобри водният му режим. Укрепва
се тази крехка и трудна за балансиране екосистема между
езерото Вая и Черно море.

За да се поддържат по-добре екосистемите в резервата „Сребърна“, ОПОС 2014-2020 г. финансира да се изгради канал с преливник от р. Дунав до езерото „Сребърна“. Новият канал е дълъг 2 км и е паралелен на друг, от 1999 г. Така се подобрява естествената подмяна на вода в езерото, а дънната тиня се изнася лесно с водния поток.

 

Нови близо 50 000 дръвчета, бяха засадени по проекта на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ върху 200 дка като контрамярка срещу инвазивните видове растения в резервата „Сребърна“