Inhabitants

в търсене на по-добра среда

приоритетна ос

ВОДИ

в търсене на по-добра среда

Видяхме отблизо тръбите, които се полагат за ВиК мрежата. Скоро никой няма да ги вижда, защото ще останат под земята, но ще бъдем спокойни, тъй като те ще осигуряват събиране и отвеждане на водите за пречистване, без изтичане в почвата, без аварии и замърсявания.

Подпомогнахме изграждането на 570 км водоснабдителна мрежа и 1 300 км канализация.

Насърчихме използването на съвременни стъклопластови тръбопроводи.

Подпомогнахме изграждането на съвременни помпени станции и други ВИК съоръжения.

Финансирахме строителството и обновяването на 16 пречиствателни станции